Ψηφιακό Βήμα Print
Επιδοτήσεις

Η Δράση στοχεύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017,
• διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδοτήσεις
5000€ έως 50000€
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών
Περίοδο Υποβολής
Απο 11/6/2018 έως 2/10/2018
Ηλεκτρονική Υποβολή
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσων (ΠΣΚΕ).

Last Updated on Thursday, 09 August 2018 06:30